Tidsramen för ett stambyte och hur ofta det bör göras varierar

Diskussionen om ett stambyte och hur ofta denna åtgärd behöver utföras kan göras precis hur lång eller kort som helst. Det kortaste och enklaste svaret är att det bör ske var 30:e till 60: år. Detta är alltså ett tidsspann som sträcker sig över flera decennier. Men även om stammarna förväntas vara brukbara i upp till 60 år är det ofta värt att byta dem redan efter 30 år eller så. Detta gäller framför allt om fastigheten ifråga är lite äldre.

Det längre svaret är att det helt enkelt beror på. En bedömning av huruvida det är dags för ett stambyte och hur ofta det bör göras i en viss fastighet bör vara en individuell fråga. Det är nämligen svårt att ge en exakt fingervisning om vilken tidsperiod som gäller för när stammarna ska bytas. Anledningen till detta är att olika fastigheter har varierande förutsättningar och att flera faktorer påverkar tidsramen.

Till exempel är slitaget på stammarna större i vissa fastigheter än i andra. Detta är en faktor som påverkar ledningarnas och rörens livslängd och hållbarhet. Med det sagt finns det naturligtvis även andra faktorer som har en betydelse för skicket på stammarna. Ett exempel på en sådan är årtalet för uppförandet av fastigheten samt de materialval som då gjordes. Somliga fastigheter har håller till syvende och sist en högre konstruktionsmässig kvalitet. Därför behöver man inte byta stammarna i dessa lika ofta som i vissa andra fastigheter.

Så vet du om det är dags för ett stambyte och hur ofta stammarna bör bytas

För att sammanfatta vårt resonemang ovan kan vi stolpa upp de faktorer som påverkar hur ofta stammarna bör bytas. De saker som spelar in i när det är dags för ett stambyte och hur ofta åtgärden blir aktuell är bland andra:

  • Det årtal då huset ifråga byggdes
  • Materialvalet för stammarna
  • Belastningen på desamma
  • Tidpunkten för det senaste stambytet

Även noggrannheten vid tidigare byter av stammar är en faktor som spelar in. Men framför allt rör det sig alltså om hur länge det är sedan sist och vilket skick stammarna är i.

Lämna en kommentar